GRATIS levering vanaf €75!

GRATIS levering vanaf €75!

GRATIS levering vanaf €75!

INHOUD VAN DE WEBSITE

 

nami streeft ernaar de informatie op haar website zo volledig, juist, nauwkeurig en actueel mogelijk weer te geven. Ondanks alle inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie op elk ogenblik volledig, juist en bijgewerkt is en dat er zich geen onjuistheden in de ter beschikking gestelde informatie voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal nami al het mogelijke doen om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Indien u onjuistheden zou opmerken, kan u dit steeds melden via team@hello-nami.be.

 

Alle info op de website, logo’s, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan nami of rechthoudende derden. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel deze site onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van nami is verboden. Een aanvraag daartoe moet via e-mail worden gestuurd naar team@hello-nami.be.

 

Bij inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten zal nami zich genoodzaakt zien om onmiddellijk alle noodzakelijke maatregelen te nemen tot stopzetting van deze inbreuken en vergoeding van de schade.

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

Noch nami noch eender wie binnen nami werkzaam is, is aansprakelijk voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie op de website. Zij zijn evenmin aansprakelijk voor enige schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou ontstaan of voortvloeien uit het gebruik van onze website of zijn inhoud.

 

nami geeft geen garanties voor de goede werking of de constante bereikbaarheid van de website en kan niet aansprakelijk worden gehouden wanneer dat niet het geval zou zijn, ongeacht de oorzaak daarvan (bijvoorbeeld technische storingen of virussen).

 

nami is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het falen van elektronische communicatie via de website zoals vertragingen, intercepties of manipulaties van derden met betrekking tot die communicatie.

 

nami is niet aansprakelijk voor schade door het gebruik van deze website veroorzaakt door toedoen van derden, waaronder maar niet beperkt tot virussen, computermisdrijven of hacking.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN  BEVOEGDE RECHTER

 

Voor het gebruik van onze website aanvaardt u dat de inhoud ervan uitsluitend onder het Belgische recht valt en in overeenstemming met het Belgisch recht zal worden geïnterpreteerd. In geval van betwisting zullen alleen de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd zijn.

 

VRAGEN

 

Indien u verdere vragen over deze website of over deze Gebruiksvoorwaarden heeft, kan u zich richten tot team@hello-nami.be.