GRATIS levering vanaf €75!

GRATIS levering vanaf €75!

GRATIS levering vanaf €75!

ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatste aanpassing: 22.06.2022


1. Toepassing Algemene Voorwaarden

1.1 nami zijn kant-en-klare maaltijden voor baby’s en peuters, gevoerd via de besloten vennootschap JU-STE, met zetel te 9000 Gent, Rijsenbergstraat 50, BTW BE 0769.707.074, RPR Gent afdeling.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten via de webshop.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant kennis genomen te hebben van onderhavige algemene voorwaarden en te aanvaarden dat deze van toepassing zullen zijn op alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen met nami.


1.3 Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op de eventuele voorwaarden van de klant, die niet tegenstelbaar zijn aan nami, zelfs niet indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

1.4 Iedere afwijking van deze algemene voorwaarden moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijke bevestiging tussen nami en de klant. Dergelijke afwijking is slechts geldig voor het specifieke overeengekomen geval en kan nooit als precedent worden beschouwd.

1.5 Het – zelfs herhaaldelijk – niet-toepassen door nami van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking.

1.6 nami behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen.

1.7 De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. In geval van nietigheid van één van de bepalingen, zullen nami en de klant onderhandelen om het nietige beding te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van de algemene voorwaarden. Indien nami en de klant hierover geen overeenstemming bereiken, kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.


2. Totstandkoming overeenkomst

2.1 Bij een online bestelling van nami babyvoeding op www.hello-nami.be dienen alle stappen van het bestelproces doorlopen te worden.

2.1 Een bestelling dient online betaald te worden overeenkomstig de bepalingen van artikel 7.


3. Uitvoering overeenkomst

nami is enkel gebonden tot levering van de producten en/of uitvoering van de diensten zoals specifiek omschreven in de orderbevestiging of de andere documenten die deel uitmaken van de overeenkomst.


4. Geen herroeping van de overeenkomst – Stopzetting van het abonnement

4.1 Voor nami babyvoeding werken we met verse voedselproducten. De producten hebben een beperkte houdbaarheid en kunnen snel bederven. Als gevolg daarvan beschikt de klant  niet over een herroepingsrecht van zijn bestelling overeenkomstig de bepalingen van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht (artikel VI.53, 4° Wetboek Economisch Recht).

4.2 Indien de klant echter een abonnement heeft, heeft de klant het recht om binnen een termijn van 14 dagen vanaf de eerste levering, zonder opgave van redenen, het abonnement stop te zetten. Aangezien de overeenkomst levering van versproducten betreft, blijft de klant in dat geval wel gehouden om de reeds geleverde boxen en de eerstvolgende box die ingepland is, af te nemen en te betalen.

4.3 De klant kan het abonnement stopzetten door gebruik te maken van het modelformulier dat onderaan deze algemene voorwaarden wordt toegevoegd.


5. Levering

5.1 De klant kan kiezen tussen een eenmalige levering of leveringen op basis van een vaste regelmaat (tweewekelijks).

5.2 Leveringen gebeuren door nami of diens logistieke partner op het door de klant aangegeven leveringsadres.

5.3 De producten worden gekoeld geleverd conform de wettelijke vereisten inzake transport van verse voeding. Leveringen van orders op de webshop gebeuren standaard via DPD Fresh (feest- en brugdagen uitgezonderd). De standaard shipping is onderhevig aan de dienstverlening van DPD Fresh. De levering kan nauwgezet gevolgd worden via hun track & trace en gebeurt op woensdag (bestellingen geplaatst voor zondagavond 00u) en zaterdag (bestellingen geplaatst voor woensdagavond 00u).

5.4 Bij ophaling van een bestelling in een leveringspunt dient een geldig identiteitsbewijs te worden voorgelegd. Bij gebrek kunnen de bestelde producten niet worden overhandigd.

5.5 nami is niet aansprakelijk indien de levering op instructie van de klant onbeheerd wordt achtergelaten op het afgesproken leveringsadres (bijvoorbeeld aan de deur).

5.6 Laattijdige of niet-levering wegens overmacht of hardship in hoofde van nami zal geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van nami jegens de klant.


6. Prijs

6.1 Alle productprijzen vermeld op de website zijn in euro en inclusief BTW. Bijkomende kosten, zoals in voorkomend geval leveringskosten, worden steeds afzonderlijk vermeld.

6.2 nami behoudt zich het recht voor de prijzen op elk ogenblik aan te passen. De prijs verschuldigd door de klant is de prijs zoals op de orderbevestiging weergegeven.

6.3 nami kan een getrouwheidsprogramma opzetten waarbij klanten (of categorieën ervan) bepaalde kortingen of andere voordelen kunnen genieten. De voorwaarden van dergelijk getrouwheidsprogramma (en het verkrijgen van de voordelen hieraan verbonden) worden steeds duidelijk omschreven en kunnen op de website worden nagekeken. Bij niet-naleving van deze voorwaarden behoudt nami zich het recht voor om de klant van het getrouwheidsprogramma uit te sluiten.


7. Betaling

7.1 Online bestellingen via de webshop van nami dienen onmiddellijk betaald te worden via de aangeboden online betaalinstrumenten.

Voor de online betalingen doet nami een beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. De financiële gegevens van de klant die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. nami heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de klant. De online betalingen gebeuren met behulp van beveiligde protocollen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe beheerder van het betalingsplatform van toepassing, die als enige de verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van alle online betalingen.

7.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is nami niet gehouden tot levering of uitvoering zolang de online bestelling niet integraal is betaald.

7.3 Door het plaatsen van een online bestelling aanvaardt de klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door nami.

7.4 Professionele klanten die bestellingen plaatsen voor professioneel gebruik kunnen tijdens de checkout een factuur aanvragen. Facturen kunnen enkel geldig worden geprotesteerd indien dit bij aangetekend schrijven gebeurt binnen een termijn van tien werkdagen na factuurdatum en met vermelding van factuurdatum en -nummer en een gedetailleerde motivering van het protest.


8. Klachten

8.1 nami garandeert de kwaliteit en de versheid van haar producten tijdens de aangeduide verbruiksperiode, dit op voorwaarde dat de klant de producten in de ongeopende verpakking en in adequate omstandigheden bewaart (onder meer op vlak van koeling).


8.2 De klant dient de producten na levering te verifiëren, onder meer (doch niet uitsluitend) met betrekking tot conformiteit, juiste hoeveelheden, zichtbare gebreken, laattijdige levering e.d.m. Klachten met betrekking tot de nami producten worden enkel in aanmerking genomen indien de klant deze heeft vermeld op de afgetekende leveringsbon of deze, bij gebreke aan leveringsbon, schriftelijk of elektronisch aan nami overmaakt binnen een termijn van twee (2) uur nadat de producten zijn geleverd of na het afgesproken tijdstip waarop de producten geleverd moesten zijn. Na het constateren van enig gebrek, is de klant gehouden om het gebruik van de betreffende producten onmiddellijk te staken.

8.3 In ieder geval dienen klachten steeds schriftelijk of elektronisch te worden overgemaakt aan nami, met identificatie van de betrokken goederen/diensten en een gedetailleerde motivering van de klacht. Bij gebreke van tijdige schriftelijke klacht wordt de klant geacht de geleverde goederen en diensten onherroepelijk te aanvaarden.

8.4 Na het constateren van enige tekortkoming of een beweerd gebrek, is de klant verplicht om al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten doen ter voorkoming van (verdere) schade.

8.5 De klant is gehouden tot vergoeding van de kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.


9. Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van nami beperkt zich in elk geval - naar eigen keuze en inzicht van nami - tot het (opnieuw) leveren van de ontbrekende of gebrekkige producten. Is herlevering / heruitvoering niet (meer) mogelijk of zinvol, dan heeft de klant recht op een terugbetaling van de prijs van de ontbrekende of gebrekkige producten en/of diensten.

9.2 In ieder geval zal de aansprakelijkheid van nami nooit verder reiken dan de factuurwaarde van de ontbrekende of gebrekkige producten of diensten. De aansprakelijkheid van nami is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

9.3 De klant kan in geen geval aanspraak maken op vrijwaring door nami voor:

(i) Gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of een derde, ongeacht of dit werd veroorzaakt door een fout, nalatigheid of onvoorzichtigheid;

(ii) Problemen met de versheid of kwaliteit van producten die te wijten zijn aan:

(a) Consumptie na de aangeduide houdbaarheidsdatum of de normale verbruiksperiode van de producten;

(b) Bewaring in onaangepaste omstandigheden (onder meer op vlak van koeling, vochtigheid of externe geuren), in een onaangepaste verpakking of na het openen van de verpakking;

(iii) Bijkomende schade ontstaan door verder gebruik of verdere toepassing door de klant na de vaststelling van een gebrek;

(iv) Beweerde gebreken gebaseerd op subjectieve gegevens, zoals persoonlijke smaak of voorkeuren;

(v) Allergische of andere reacties naar aanleiding van de consumptie van de producten;

(vi) Aanspraken met betrekking tot het niet bereiken van bepaalde doelstellingen op het vlak van dieet, gezondheid of mentaliteit. nami garandeert in geen geval dat de klant dergelijke doelstellingen zal of kan bereiken;

(vii) Schade die zich niet zou hebben voorgedaan indien de klant voldoende diligent zou hebben gehandeld om de schade te beperken;

(viii) Schade veroorzaakt door overmacht of hardship, overeenkomstig de bepalingen van artikel 12;

(ix) Onrechtstreekse en gevolgschade, zoals, maar niet beperkt tot, imagoschade, inkomstenderving, omzetverlies, schade aan derden e.d.m.


10. Overmacht & Hardship

10.1 nami en de klant zijn niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van hun verplichtingen, veroorzaakt door overmacht of hardship.

10.2 Gevallen van overmacht of hardship geven nami het recht om, naar eigen keuze:

(i) De nakoming van haar eigen verplichtingen tijdelijk op te schorten;

(ii) De contractuele voorwaarden te herzien;

iii De overeenkomst te beëindigen door een eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant, zonder dat nami enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn.

In al deze gevallen zal de klant gehouden zijn tot betaling van alle producten en prestaties die reeds werden geleverd op datum van schorsing, herziening of beëindiging, en van alle kosten opgelopen of nog op te lopen door nami ten gevolge van de schorsing, herziening of beëindiging.

10.3 Worden conventioneel beschouwd als gevallen van overmacht of hardship, alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn en die de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien, zoals bijvoorbeeld (niet limitatief) natuuromstandigheden, oorlog, terrorisme of dreiging met terreur, stakingen, lock-out, ziekten, personeelstekort, bedrijfsorganisatorische omstandigheden, inbeslagname, brand, breuk van machines en/of gereedschappen, schaarste in grondstoffen en/of materialen, vertragingen bij of faillissement van leveranciers of onderaannemers.

 

11. Intellectuele eigendom

11.1 Alle info op de website, logo’s, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan nami of rechthoudende derden. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel deze site onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van nami is verboden. Een aanvraag daartoe moet via e-mail worden gestuurd naar team@hello-nami.be.

 

11.2 Bij inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten zal nami zich genoodzaakt zien om onmiddellijk alle noodzakelijke maatregelen te nemen tot stopzetting van deze inbreuken en vergoeding van de schade.


12. Bevoegde rechtbanken & Toepasselijk recht

12.1 In geval van betwisting over deze algemene voorwaarden, alsook over elke andere overeenkomst die tussen nami en de klant wordt gesloten, zijn uitsluitend de territoriaal bevoegde hoven en rechtbanken van de maatschappelijk zetel van nami bevoegd.

12.2 Het Belgisch recht is van toepassing.

 

13. Contact

Ingeval van vragen of opmerkingen, is nami bereikbaar via volgende contactgegevens:

JU-STE bv
Rijsenbergstraat 50
9000 Gent
België

+32 4 98 85 62 39
team@hello-nami.be

BTW BE 0769.707.074
RPR Gent.

 

14. Modelformulier stopzetting abonnement

Aan: JU-STE bv, Rijsenbergstraat 50, 9000 Gent
E-mail: team@hello-nami.be

Hierbij deel ik u mee dat ik mijn abonnement betreffende de levering van nami producten wens stop te zetten: abonnement voor nami producten.

Mijn eerstvolgende box zal nog worden geleverd en aangerekend. Vervolgens wens ik geen producten meer te ontvangen.

Naam/Namen:

Adres:

Handtekening van klant(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

Datum: