GRATIS levering vanaf €75!

GRATIS levering vanaf €75!

GRATIS levering vanaf €75!

Laatste aanpassing: datum vermelden wanneer het online gezet wordt

Dit is de privacyverklaring van JU-STE (hierna “nami of de “verwerkingsverantwoordelijke”).

Deze Privacyverklaring heeft tot doel om je te informeren over de verwerking van jouw persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten, waaronder de website van nami (www.hello-nami.be).

JU-STE is de verwerkingsverantwoordelijke voor jouw persoonsgegevens. JU-STE is een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 9000 Gent, Rijsenbergstraat 50, BTW BE 0769.707.074. De verwerkingsverantwoordelijke doet het mogelijke om jouw privacyrechten zo goed mogelijk te respecteren.

PERSOONGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

nami verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verzamelen jouw gegevens op 3 manieren.

  1. De gegevens die je ons zelf bezorgt

Wij verwerken identificatiegegevens over jou, zoals jouw naam, adres, geslacht, nationaliteit, e-mailadres, telefoonnummer, geboorteplaats- en datum, naam baby, de verwachte geboortedatum van jouw baby en andere informatie die je ons bezorgt. Een voorbeeld daarvan zijn gegevens over jouw voorkeuren, zoals bijvoorbeeld de producten waarin je geïnteresseerd bent, het soort marketing dat je wenst te ontvangen, etc.

Wij verwerken ook financiële gegevens, zoals jouw rekeningnummer, bijvoorbeeld wanneer je ons deze zelf verstrekt voor facturatiedoeleinden.

  1. Gegevens die wij van derden krijgen

 

 

  1. De gegevens die we automatisch verzamelen

Verder verwerken wij bepaalde gegevens via cookies op onze website zoals het type browser dat je gebruikt, het besturingssysteem dat je gebruikt, jouw IP-adres, het aantal paginabezoeken, of je een unieke bezoeker bent etc.

Bepaalde gegevens die wij van jou verzamelen via cookies laten ons toe om je te identificeren als natuurlijke persoon of kunnen aan jou worden gelinkt, zoals bijvoorbeeld jouw IP-adres. Deze gegevens kwalificeren bijgevolg als persoonsgegevens, waardoor deze Privacyverklaring ook van toepassing is.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

We waken er echter over dat wij enkel de gegevens verzamelen en verwerken die toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

nami hecht veel belang aan de veiligheid van jouw persoonsgegevens. Wij nemen passende organisatorische en technische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de te beschermen gegevens en de mogelijke risico's, om de persoonsgegevens optimaal te beschermen tegen ongewilde of ongeoorloofde vernietiging, tegen ongewild verlies en tegen wijziging, toegang en enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

nami verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BEWAARPERIODE

nami bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens mogen uiteraard niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is in functie van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De bewaartermijn kan in die optiek dan ook, afhankelijk van het doeleinde, verschillen.

WAT BETREFT DE LINKS NAAR ANDERE WEBSITES EN SOCIALE MEDIA

De website van nami kan verwijzingen bevatten naar andere websites, die door andere bedrijven of door sociale media worden aangeboden. nami raadt je aan om het privacybeleid van deze andere websites of sociale media te controleren.

 

A. Sociale mediapagina’s van nami

nami heeft pagina’s op Facebook en Instagram. Wanneer je deze pagina’s bezoekt, zullen jouw persoonsgegevens worden overgedragen naar de sociale mediaoperator door het gebruik van cookies.

Sociale mediaoperatoren kunnen informatie verkrijgen zoals de websites die je op dat moment of in het verleden hebt bezocht en jouw IP-adres. Wanneer je deze pagina’s bezoekt, is het mogelijk dat nami geaggregeerde gegevens (statistieken) ontvangt van de respectievelijke sociale netwerken in de vorm van statistieken over hoe onze pagina’s worden bezocht door de gebruikers van sociale media.

B. Links op onze website en sociale media “share-buttons”

We kunnen met elkaar content delen via Facebook of Instagram. Bij het gebruik van deze social plug-in functies (bijv. "share"-knop, ...) wordt informatie over jouw gebruik van de website rechtstreeks van jouw browser naar het betreffende sociale netwerk gestuurd. Als je tijdens jouw bezoek aan onze website al bij een sociaal netwerk bent geregistreerd, kan de operator van dat sociale netwerk het bezoek via de social plug-ins aan jouw persoonlijke account toewijzen. Als je geen lid bent van een sociaal netwerk, is het nog steeds mogelijk dat de sociale netwerken jouw IP-adres en informatie over de browser en het besturingssysteem dat je gebruikt, ontvangen en opslaan via de social plug-ins.

Als je inhoud van onze website direct op de sociale media-pagina deelt, zijn jouw persoonlijke gegevens zichtbaar voor de bezoekers van deze sociale media. Voor de omvang en het doel van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door sociale netwerken en informatie over rechten en instellingen om jouw privacy te beschermen, verwijzen wij je naar het privacybeleid van deze sociale netwerken.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je ook het recht op een menselijke tussenkomst bij besluiten op basis van geautomatiseerde besluitvorming of profiling.

Wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op jouw toestemming, heb je het recht om deze te allen tijde terug in te trekken, maar je begrijpt dat een dergelijke intrekking geen invloed heeft op de rechtmatige verwerking die wij tot dan toe op basis van jouw toestemming hebben uitgevoerd.

Eventuele vragen over jouw rechten, om deze uit te oefenen of vragen over deze Privacyverklaring kan je richten aan nami via het e-mailadres team@hello-nami.be. Wij zullen zo snel mogelijk op jouw verzoek reageren. Daarnaast kunnen we je wel aanvullend vragen om een afdoende bewijs van jouw identiteit te bezorgen (bv. kopie van jouw identiteitskaart) in overeenstemming met de wettelijke vereisten en dit teneinde de privacy van anderen te beschermen.

nami wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht of vraag in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit. In België kan je een klacht of vraag indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit kan via de volgende link: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

VRAGEN

Indien je verdere vragen over deze website of deze Privacyverklaring hebt, kan je je richten tot het volgende e-mailadres: julie@hello-nami.be